Pravilnik Roditeljskog vijeća hrvatske nastave u SR Njemačkoj, koordinacije StuttgartČlanak 1.

Roditeljsko vijeće (u daljnjem tekstu: RV) je savjetodavno tijelo Koordinacije Stuttgart Hrvatske nastave u SR Njemačkoj (u daljnjem tekstu: HN).

Članak 2.

RV podupire nastavni i izvannastavni rad Koordinacije Stuttgart Hrvatske nastave u SR Njemačkoj. Na kraju školske godine RV donosi plan trošenja sredstava prikupljenih participacijom za iduću školsku godinu.

Članak 3.

Članovi RV-a su predstavnici svih školskih odbora s područja Koordinacije Stuttgart. Članovi Vijeća se biraju na dvije godine.

Članak 4.

Članovi RV-a tajnim glasanjem na izbornom sastanku biraju predsjednika (predsjednicu) i dva dopredsjednika (dopredsjednice).

Pri izboru predsjednika (predsjednice) i dopredsjednika (dopredsjednica) roditelji predlažu šest kandidata. Ne može biti predloženo više od jednog kandidata s područja na kojem radi jedan učitelj.

Svaki član Roditeljskog vijeća ima pravo glasati najviše za dva kandidata.

Na izbornom sastanku formirat će se posebna tročlana komisija koja će biti zadužena za prebrojavanje glasova i objavljivanje službenih rezultata glasanja.

Mandat članova RV-a počinje od izborne sjednice RV-a i traje dvije godine.

Ako istekne mandat članovima, odnosno ako se ne sazove nova izborna sjednica u roku od dvije godine, RV nastavlja s radom do izbora novog sastava RV-a. Izbor novog RV-a mora biti obavljen najkasnije 60 dana od isteka mandata. Ako to ne bude učinjeno, sve odluke RV-a su nevažeće.

Članak 5.

Na izbornom sastanku RV-a biraju se i predstavnici roditelja za Glavni školski odbor Koordinacije Stuttgart Hrvatske nastave u SR Njemačkoj

(u daljnjem tekstu: GŠO).

GŠO je izvršno tijelo koje postupa na temelju odluka i zaključaka RV-a Koordinacije Stuttgart. Prije donošenja odluka i zaključaka Nastavničko vijeće (sastoji se od nastavnica, nastavnika i koordinatora) Koordinacije Stuttgart (u daljnjem tekstu: NV) obavezno je dati svoje stručno mišljenje RV-u. Odluke RV-a za GŠO su obvezujuće.

GŠO odlučuje o trošenju sredstava prikupljenih participacijom na području Koordinacije Stuttgart te podupire nastavni i izvannastavni rad Hrvatske nastave, na temelju odluka i zaključaka RV-a.

Prioritet u trošenju financijskih sredstava prikupljenih participacijom moraju biti udžbenici.

GŠO se sastoji od sedam članova.

Tri člana bira Nastavničko vijeće Koordinacije Stuttgart, a četiri člana bira Roditeljsko vijeće iz svojih redova, tajnim glasanjem, na prvom izbornom sastanku. Izabrani članovi GŠO-a moraju nakon svojeg izbora, odrediti roditelje iz matičnih školskih odbora koji će ih zamijeniti u Roditeljskom vijeću.

Članak 6.

RV se sastaje tri puta godišnje i to početkom školske godine, na polugodištu i krajem školske godine. Tada ga o financijskom stanju računa na koji se uplaćuje participacija izvještava GŠO. Račun na koji se uplaćuje participacija otvoren je na Hrvatsko prosvjetno društvo (Kroatischer Bildungsverein e. V.), (u daljnjem tekstu: HPD) kod Deutsche Bank u Stuttgartu (BLZ: 600 700 24), s posebnim računom (Unterkontom) na Koordinaciju Stuttgart (9015900 00).

Nakon donesene odluke o trošenju sredstava participacije, za njeno tehničko raspoređivanje zaduženi su predsjednica i blagajnica Hrvatskog prosvjetnog društva (Kroatischer Bildungsverein e. V.), koje moraju na traženje GŠO-a pokazati sve transakcije s računa.

Pravnu odgovornost pred njemačkim zakonom za račun koordinacije Stuttgart imaju predsjednica (ili dopredsjednica) i blagajnica HPD-a. U slučaju da pojedina odluka GŠO-a ili RV-a nije u skladu sa statutom HPD-a, predsjednica (ili dopredsjednica) HPD-a upozorava na to GŠO, RV i NV, a odluka nakon toga postaje ništavna.

Nadzor računa koordinacije Stuttgart i rada Glavnog školskog odbora obavlja Roditeljsko vijeće koordinacije Stuttgart, odnosno predsjednik (predsjednica) RV-a, kojeg (koju) mijenjaju u slučaju odsutnosti dopredsjednici (dopredsjednice) Roditeljskog vijeća.

Članak 7.

Odluke i zaključci RV-a za GŠO su obvezujući.

Članak 8.

Rad članova RV je dobrovoljan i bez novčanih naknada. Rad članova GŠO je dobrovoljan i bez novčanih naknada.

Naknadu za rad blagajnika i vođenje knjigovodstva odobrava GŠO, na prijedlog RV-a, odnosno prema službenoj tarifi za njihov rad.

Knjigovotkinja (knjigovođa) može biti nazočna (nazočan) na sjednicama RV-a na poziv predsjednice HPD-a, koordinatora i predsjednika RV-a. Knjigovotkinja (knjigovođa) ne može biti član RV-a i GŠO-a.

Članak 9.

Promjena Pravilnika, kao i sve odluke i zaključci usvajaju se na sastancima većinom glasova prisutnih članova RV-a.

Članak 10.

Na svakom sastanku RV-a vodi se zapisnik kojeg ovjeravaju zapisničar, predsjednik RV-a i koordinator.

Ovaj pravilnik prihvaćen je na izbornom sastanku, održanom u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Stuttgartu, 22. listopada 2005. i stupa na snagu na odmah.

Dr. Milenka Plavec Tvrtko-Josip Čelan, prof. predsjednica RV-a koordinator


Comments