Pravilnik o radu i načinu izbora članova Glavog školskog odbora hrvatske nastave u SR Njemačkoj, koordinacije StuttgartČlanak 1.

Glavni školski odbor Koordinacije Stuttgart Hrvatske nastave u SR Njemačkoj (u daljnjem tekstu: GŠO) je izvršno tijelo koje postupa na temelju odluka i zaključaka Roditeljskog vijeća (u daljnjem tekstu: RV) Koordinacije Stuttgart. Prije toga Nastavničko vijeće (u daljnjem tekstu: NV) obavezno je dostaviti stručno mišljenje RV-u. Odluke RV-a za GŠO su obvezujuće.

Članak 2.

GŠO odlučuje o trošenju sredstava prikupljenih participacijom na području Koordinacije Stuttgart te podupire nastavni i izvannastavni rad Hrvatske nastave, na temelju odluka i zaključaka RV-a.

Prioritet u trošenju financijskih sredstava moraju biti školski udžbenici.

Nakon donesene odluke o trošenju sredstava prikupljenih participacijom, za njeno tehničko raspoređivanje zaduženi su blagajnica i predsjednica (ili dopredsjednica) Hrvatskog prosvjetnog društva (Kroatischer Bildungsverein e. V.), (u daljnjem tekstu: HPD) koje moraju na traženje GŠO-a pokazati sve transakcije s računa.

Račun na koji se uplaćuje participacija otvoren je na Hrvatsko prosvjetno društvo (Kroatischer Bildungsverein e. V.), (u daljnjem tekstu: HPD) kod Deutsche Bank u Stuttgartu (BLZ: 600 700 24), s posebnim računom (Unterkontom) na Koordinaciju Stuttgart (9015900 00).

GŠO je dužan izvijestiti Roditeljsko vijeće Koordinacije Stuttgart tri puta godišnje, i to početkom školske godine, na polugodištu i krajem školske godine, o financijskom stanju računa na koji se uplaćuje participacija.

Financijski izvještaj podnose predsjednik GŠO-a i blagajnica.

Pravnu odgovornost pred njemačkim zakonom imaju predsjednica (ili dopredsjednica) i blagajnica HPD-a. U slučaju da pojedina odluka GŠO-a ili RV-a nije u skladu sa statutom HPD-a, predsjednica HPD-a upozorava na to GŠO i RV, a odluka nakon toga postaje ništavna.

Članak 3.

Mandat članova GŠO-a počinje od izborne sjednice GŠO-a i traje dvije godine.

Ako istekne mandat članovima, odnosno ako se ne sazove nova izborna sjednica u roku od dvije godine, GŠO nastavlja s radom do izbora novog sastava GŠO-a. Izbor novog GŠO-a mora biti obavljen najkasnije 60 dana od isteka mandata. Ako to ne bude učinjeno, sve odluke GŠO-a su nevažeće.

Članak 4.

GŠO se sastoji od sedam članova.

Četiri člana bira Roditeljsko vijeće iz svojih redova, tajnim glasanjem, na prvom izbornom sastanku. Izabrani članovi GŠO-a moraju nakon svojeg izbora, odrediti roditelje iz matičnih školskih odbora koji će ih zamijeniti u Roditeljskom vijeću.

Pri izboru predstavnika RV-a za GŠO, predlaže se osam kandidata. Ne može biti predloženo više od jednog kandidata s područja na kojem radi jedan učitelj.

Svaki član Roditeljskog vijeća ima pravo glasati najviše za dva kandidata.

Na izbornom sastanku formirat će se posebna tročlana komisija koja će biti zadužena za prebrojavanje glasova i objavljivanje službenih rezultata glasanja.

Članak 5.

Nastavničko vijeće daje tri člana za GŠO, koje čine koordinator, te blagajnica i predsjednica (ili dopredsjednica) HPD-a. Ako blagajnica HPD-a nije iz koordinacije Stuttgart, tada učitelji na sjednici Nastavničkog vijeća biraju jednog člana GŠO-a.

Svih sedam članova GŠO-a javnim glasanjem biraju predsjednika (predsjednicu) i dopredsjednika (dopredsjednicu), koji moraju biti iz redova predstavnika roditelja.

Članak 6.

GŠO se sastaje obavezno četiri puta godišnje, a može se sastajati i češće.

Članak 7.

Na kraju svake školske godine koordinator predlaže godišnji plan trošenja sredstava participacijom koji GŠO, nakon rasprave, usvaja glasanjem.

Članak 8.

Nadzor računa koordinacije Stuttgart i rada Glavnog školskog odbora obavlja Roditeljsko vijeće koordinacije Stuttgart, odnosno predsjednik (predsjednica) RV-a, kojeg (koju) mijenjaju dva dopredsjednika (dopredsjednice) Roditeljskog vijeća.

Članak 9.

Rad članova GŠO je dobrovoljan i bez novčanih naknada. Naknadu za rad blagajnika i vođenje knjigovodstva odobrava GŠO, na prijedlog RV-a i NV-a, odnosno prema službenoj tarifi za njihov rad.

Knjigovotkinja (knjigovođa) može biti nazočna (nazočan) na sjednicama GŠO-a na poziv predsjednice HPD-a, predsjednika GŠO-a i koordinatora. Knjigovotkinja (knjigovođa) ne može biti članica RV-a i GŠO-a.

Članak 10.

Sve odluke, uključujući i promjenu pravilnika GŠO donosi većinom od pet glasova, s time da za odluku moraju glasati barem tri roditelja i barem dva učitelja.

U slučaju da je potrebna hitna isplata s računa HPD-a za Koordinaciju Stuttgart (da bi koordinacija Stuttgart mogla nesmetano funkcionirati), a da se GŠO ne može sastati, predsjednik GŠO-a, ako procjeni da je zahtjev opravdan, to i odobrava. Koordinator sastavlja posebni zahtjev, naslovljen na predsjednika GŠO-a, koji uz njega trebaju potpisati i predsjednica i blagajnica HPD-a (ili drugi predstavnik NV-a u GŠO-u). Predsjednik GŠO-a dužan je u pismenoj formi odgovoriti na zahtjev i vlastitim potpisom potvrditi njegovu opravdanost.

Na prvoj sljedećoj sjednici GŠO-a, predsjednik GŠO-a podnosi izvještaj ostalim članovima o hitnoj isplati.

U slučaju da je spriječen, predsjednika GŠO-a mijenja dopredsjednik (dopredsjednica).

Članak 11.

Na svakom sastanku GŠO vodi se zapisnik kojeg ovjeravaju zapisničar, predsjednik GŠO-a i koordinator.

Ovaj pravilnik prihvaćen je na 1. sastanku GŠO-a u školskoj godini 2005./2006., održanom u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Stuttgartu, 22. listopada 2005. i stupa na snagu odmah.

Ivo Jozić, Tvrtko-Josip Čelan, prof.
predsjednik GŠO-a koordinator
Comments